STANOVY SPOLKU


Stanovy spolku "TUŘANY BEZ HRANIC, z. s. "

                         


Článek 1


Název a sídlo, působnost a charakter spolku


Název spolku: "TUŘANY BEZ HRANIC, z. s."


Sídlo spolku: Tuřany 94, 273 79


spolek působí na celém území ČR, nečlení se na organizační jednotky.

Charakter spolku - "TUŘANY BEZ HRANIC, z. s." založený podle zák. č. 89/2012 Sb., v němž se sdružují občané k poskytování obecně prospěšných činností ve prospěch obce a jejího okolí.
Činnost spolku je zaměřena především na zkvalitnění kulturního a společenského života obce, na ochranu životního prostředí, památek a kulturních hodnot a na další aktivity ve smyslu občanské společnosti.

Článek 2

Cíle činnosti

Cílem činnosti je společná péče jeho členů o obec, v níž bydlí a pracují a o její okolí, v zájmu vytvoření pozitivního vztahu k historii i současnosti obce, k jejímu kulturnímu a společenskému životu, k ochraně památek a kulturních hodnot, k příznivým ekologickým podmínkám a uspokojivému prostředí pro život. Aktivity spolku nabízejí také dětem a mládeži smysluplné trávení volného času ve prospěch obce, přispívají k zamezení a eliminaci negativních sociálně patologických jevů mezi mládeží, jako je šikana, kouření, alkoholová a drogová závislost a gamblerství. Další činností spolku je podpora vzdělávání a sportu mládeže a obyvatelů regionu. Při realizaci svého záměru spolku postupuje také v dohodě s příznivci regionu Tuřany, Byseň, Středočeského kraje a ČR, případně s obyvateli obce, kteří nejsou jeho členy.


Článek 3


Náplň a formy činnosti


 Náplň činnosti

-    péče o kulturní, společenský a sportovní život v obci

-    spolupráce se školou, dětmi a mládeží

-    spolupráce s obyvateli a příznivci obce

-    spolupráce s kulturními a vzdělávacími institucemi, např. s muzei, archivy, knihovnami v regionu, s okolními základními a středními školami.

-   zamezení negativních jevů - šikana, kouření, drogová a alkoholová závislost, gamblerství

-   péče o životní prostředí a příznivé ekologické podmínky

-   péče o památky, kulturní hodnoty

-   péče o obec a její okolí


Formy činnosti

Hlavní formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblasti památkové péče, kulturního a společenského života, ekologických aktivit, v oblasti zamezení negativních jevů především mezi mládeží. Hlavními formami činnosti jsou:
1. Navazování partnerství a členství v meziregionálních iniciativách.
2. Pomoc při přípravě a realizaci projektů a identifikování vhodných dotačních titulů.
3. Podávání grantových žádostí, jejichž příjemcem je sám spolek nebo subjekt se sídlem na území Středočeského kraje.
4. Zajišťování organizace školení a stáží žáků, studentů, občanů a vyhledávání příležitostí pro školení a stáže poskytované třetími subjekty.
5. Zajišťování cílené komunikace s novináři prostřednictvím elektronických, případně tištěných médií, speciálních reportů využívajících
např. výstupů z konferencí, seminářů a činností organizovaných spolkem.
6. Osvětová a publikační činnost podporující vyšší vzdělanost mládeže a občanů v regionu Tuřany, Bysně a ve Středočeském kraji publikační činnost.
7. Vykonávání informační aktivity - získávat, vyhodnocovat a zprostředkovávat informace - oblast informací souvisí s prioritami obce Tuřany, Byseň a Středočeského kraje.
8. Zajišťování zázemí a servis pro pracovní návštěvy.
9. Podíl na vytváření koncepcí a strategií rozvoje a života v obci Tuřany a Byseň.
10. Poskytování odborného i organizačního zázemí obce Tuřany a Byseň podle svých možností.

Další formy a konkretizaci činností
stanoví členská schůze.


Článek 4


Členství ve spolku

Členem spolku může být:

Fyzická i právnická osoba. Přihlášku ke členství přijímá členská schůze.

Pro přijetí člena je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných na členské schůzi. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti členské schůze a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se členské schůze.

Členství zaniká:

Doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi spolku. Rozhodnutím členské schůze o vyloučení. Úmrtím, zánikem právnické osoby - člena spolku, zánikem spolku.

Člen má právo:

Účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován. Účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen. Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku. Podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.

Člen má povinnosti:

Dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku.


Článek 5


Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

Členská schůze, předseda spolku, správce financí.


Článek 6


Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku. Členskou schůzi svolává spolek dle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka. Schůzi svolává předseda vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku.

Členská schůze zejména:

-  rozhoduje o změnách stanov spolku

-  schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření

-  volí předsedu

-  rozhoduje o zrušení členství

-  rozhoduje o zrušení spolku

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.


Článek 7


Předseda spolku


 

Předseda je výkonným orgánem spolku, který se za svou činnost odpovídá členské schůzi. Řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.

Předsednictví vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého z členů.

Předseda je volen na dva roky.

Předseda svolává členskou schůzi a připravuje podklady pro její jednání.

Předseda naplňuje rozhodnutí členské schůze a zastupuje spolek navenek. Jedná jeho jménem v běžných záležitostech spolku. Rozsah pravomocí předsedy stanoví členská schůze.


Článek 8


Správce financí

Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Připravuje zprávy a posudek návrhu výroční zprávy, tyto předkládá členské schůzi.

 


Článek 9


Zásady hospodaření

Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.


Článek 10


Okolnosti zániku sdružení


 

Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě
rozhodnutí členské schůze.

Spolek zaniká rozhodnutím Ministerstva vnitra.

Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

V případě zániku spolku bude případný majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.


Článek 11


Závěrečná ustanovení

 

Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku.

Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

V Tuřanech  5. 2. 2015

Kontakt

TUŘANY BEZ HRANIC, z. s. IČ: 03829472 Tuřany 94, 273 79 Tuřany turanybezhranic@seznam.cz